Innkalling til årsmøte i Sola BMX

Ifølge våre vedtekter § 13 innkalles det herved til årsmøte i Sola BMX.

Sted:  Sola Skole v/ skolekjøkkenet (rett over veien for Sola BMX)
Dato:  Onsdag 25. februar 2015 kl. 18:00

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder
  2. 7 styremedlemmer samt 1 varamedlem
  3. vrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmø

 

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen mandag 9. februar. Forslag/saker sendes på mail til følgende mailadresse: leder@solabmx.no.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli sendt ut pr. mail til alle medlemmer senest en uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.

Mvh
Terje Hopen, Leder SOLA BMX
Mob.nr. 924 58 205, leder@solabmx.no