Innkalling til Årsmøte Sola BMX

Ifølge våre vedtekter § 13 innkalles det herved til årsmøte i Sola BMX.

Sted:              Sola Skole v/ skolekjøkkenet (rett over veien for Sola BMX)
Dato:              Tirsdag 18. februar 2014 kl. 19:00

Vedlagt følger saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:

a)     Leder og nestleder

b)    7 styremedlemmer samt 1 varamedlem

c)     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

d)    2 revisorer

e)     Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f)     Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen mandag
4. februar. Forslag/saker sendes på mail til følgende mailadresse: leder@solabmx.no.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli sendt ut pr. mail til alle medlemmer senest en uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.